Western Reef Egret
Ashy Prinia
Blyth's Paradise-flycatcher
White-eyed Buzzard
Black Redstart